Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ROS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.36029247E11   1.056572961277E12   143.55
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.88823397E11   8.4728941423E11   143.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1037.3949    
PE dự kiến   31.7623    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A