Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ROS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.41833387804E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.49905454E8   4.75069425236E11   18274.56
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.88823398E8   3.63686446008E11   15441.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1.2449    
P/E dự kiến   72296.7193    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A