Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ROS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.36029247E11   3.59783372344E11   36.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.88823397E11   2.778123291346667E11   35.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1244.8698    
P/E dự kiến   132.3833    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A