Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai (RLC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   50,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,200,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   960,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   843.07    
PE dự kiến   11.86    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A