Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   19,794,000   277,362,104,016   1,050,932.49
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,973,000   -29,528,640,844   -557,424.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   298.94    
P/E dự kiến   32.11    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A