Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  REE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,933,000,000,000   2,840,157,164,568   48.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   921,000,000,000   485,600,035,922   26.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,970.48    
P/E dự kiến   6.95    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A