Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  REE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.933E12   3.659285830641E12   124.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.21E11   1.109274936033E12   120.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2970.4798    
P/E dự kiến   9.0221    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A