Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  REE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.436658468432E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.631755625512E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.136E12   1.3850577471773333E12   91.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3663.9142    
P/E dự kiến   10.4806    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A