Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  REE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.6204983838E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.9551362069186667E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.369E12   1.64408204592E12   90.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4415.4037    
PE dự kiến   7.3379    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A