Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.254675168628E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.02E11   5.3603481908E10   39.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.16E10   4.3095933349333336E10   39.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2884.8116    
P/E dự kiến   6.2396    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A