Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6E12   8.81540633788E11   13.77
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   2.5943988772E10   8.65
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.6E9   2.0754531592E10   78.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   233.3303    
P/E dự kiến   60.0008    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1071%