Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.207981190054E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.02E11   5.5088975878E10   27.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.16E10   4.4074237026E10   27.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2884.5345    
P/E dự kiến   7.3495    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A