Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.81540633788E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.02E11   2.5943988772E10   6.36
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.16E10   2.0754531592E10   6.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2884.8116    
P/E dự kiến   5.9623    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A