Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.6E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   233.3303    
P/E dự kiến   64.0722    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1003%