Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.25E10   2.161540532E10   25.94
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E10   1.9788367230666668E10   29.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1473.0638    
PE dự kiến   8.1802    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A