Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.315365851534E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.02E11   1.3485292961E11   132.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.16E10   1.07250635166E11   131.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2884.8116    
P/E dự kiến   7.4528    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A