Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.25E10   1.6782578214E10   26.85
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E10   1.8640297387E10   37.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1473.0638    
PE dự kiến   6.7546    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A