Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.39579311456E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9E10   1.7218811864E10   22.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.3721432776E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2682.9134    
P/E dự kiến   8.3864    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A