Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.551194597E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.513E10   1.1329765488E10   37.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.916983976E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2682.9134    
P/E dự kiến   8.3864    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0622%