Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6E10   1.4106362483E10   54.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.028E10   1.1281319713E10   55.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2682.9134    
P/E dự kiến   8.9455    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A