Công ty Cổ phần xây dựng - địa ốc cao su (RCD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RCD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5248E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2246E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2310.539    
P/E dự kiến   12.984    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A