Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt (RCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   600,000,000,000   450,354,954,743   75.06
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   20,094,597,900   -78,870,897,281   -392.5
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   16,075,678,320   -57,159,792,737   -355.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,040    
PE dự kiến   23.51    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A