Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt (RCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E11   6.65541865095E11   83.19
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.1168393676E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.411351748E10   2.6420514939E10   109.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1560.0    
PE dự kiến   10.7692    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A