Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RAL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,556,000,000,000   2,785,676,313,416   54.49
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   90,000,000,000   171,026,413,928   95.01
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   4,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   6,107.63    
P/E dự kiến   12.03    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%