Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RAL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.270236572727E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E11   2.70707658007E11   159.24
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.14031454564E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   5000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A