Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RAL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.556E12   2.786377321396E12   81.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   1.7377878559466666E11   144.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   4000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   6107.6334    
P/E dự kiến   12.0341    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A