Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RAL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.556E12   2.939456072275E12   115.0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   1.88464340481E11   209.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   4000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   6107.6334    
P/E dự kiến   12.0341    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A