Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RAL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.8177095449186665E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E11   2.3528678849333334E11   103.8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.85469141804E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   5000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A