Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  RAL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.27E12   3.621252534191E12   110.74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.06E11   2.5896252552E11   125.71
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.648E11   2.043736063E11   124.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   14330.4348    
PE dự kiến   6.1757    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A