Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.11669E12   8.210344919992E12   90.06
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.77415851784E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2006E11   6.77415851784E11   211.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A