Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.091340266E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E9   8.553676955E9   106.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2962.963    
PE dự kiến   6.4125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A