Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.209913452E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E9   6.480113254E9   40.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2962.963    
P/E dự kiến   6.2438    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A