Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.42679994446E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E9   1.4041496006E10   78.01
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.0970467058E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3045.5556    
P/E dự kiến   8.8654    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A