Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.9278072645E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.424227159E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.0E9   2.980132847E9   99.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A