Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.1E9   -2.271945916E9   -36.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1913.5802    
PE dự kiến   5.5394    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A