Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.4E10   9.4971084806E10   113.06
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.875E9   3.741815533E9   96.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.1E9   3.121538782E9   100.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1913.5802    
PE dự kiến   6.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A