Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7832744536E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -4.795280804E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E9   -4.795280804E9   -39.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1851.8519    
P/E dự kiến   6.804    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0952%