Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.0714955228E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.5414918E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E9   1.23318544E8   3.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1851.8519    
P/E dự kiến   5.832    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A