Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.21039899862E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.101E10   6.1446089456E10   74.92
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.8509E10   5.3225712968E10   69.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2072.2592    
P/E dự kiến   8.3242    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A