Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   115,598,844,787   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   45,271,000,000,000   55,240,450,281   0.12
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   42,558,000,000,000   52,045,000,158   0.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,290,145.35    
PE dự kiến   0.01    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A