Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.06825655826E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.101E10   4.4987480936E10   109.7
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.8509E10   3.8620495406E10   100.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2072.2592    
P/E dự kiến   9.1687    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A