Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1299732869066667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5271E13   5.6159070865333336E10   0.09
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.2558E13   5.2781027301333336E10   0.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2290145.3471    
PE dự kiến   0.0087    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A