Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.16364658474E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5271E13   6.0111014876E10   0.07
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.2558E13   5.705183264E10   0.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2290145.3471    
P/E dự kiến   0.007    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A