Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QNW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   56,060,532,340   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7,522,532,436   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4,992,000,000   6,034,579,296   30.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   249.6    
PE dự kiến   36.06    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A