Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QNW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.5347346328E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.746791216E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E9   1.784369088E9   8.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   250.0    
PE dự kiến   36.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A