Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam (QNU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QNU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.64E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   388.2353    
PE dự kiến   27.0455    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A