Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi (QNS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QNS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.94580446208E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.23E11   1.260760327044E12   282.68
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.9401E11   1.123926592076E12   289.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   663.1129    
P/E dự kiến   59.9822    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A