Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi (QNS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QNS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.193377569712E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.23E11   1.1868338173706667E12   399.16
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.9401E11   1.0508534556973334E12   406.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   663.1129    
PE dự kiến   65.0462    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A