Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.73790762228E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   -5.6903183034E10   -284.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -5.6751906556E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   414.3626    
P/E dự kiến   12.0667    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A