Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.5325984538E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.1476717388E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0E9   4.8028772E9   120.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   26.9447    
P/E dự kiến   115.0506    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A