Công ty Cổ phần Que hàn Việt Đức (QHD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QHD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.068466836E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E10   3.55977031E9   5.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.843305642E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3529.494    
P/E dự kiến   18.6996    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A