Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,500,000,000,000   529,387,215,300   17.65
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   100,000,000,000   91,072,213,680   45.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   301.68    
P/E dự kiến   24.53    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A