Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông (QCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.4E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1643.3854    
PE dự kiến   5.1723    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A