Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.0E12   2.227487754536E12   55.69
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.125E11   7.490029933066667E10   49.93
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.0E10   6.1424713886666664E10   51.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1298.1407    
PE dự kiến   3.6668    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A