Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.0E12   2.493236137862E12   41.55
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.125E11   5.6951479956E10   25.31
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.0E10   4.55372591E10   25.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1298.1407    
PE dự kiến   4.4756    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A