Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.0E12   2.186512434406E12   72.88
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.125E11   7.2523027593E10   64.46
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.0E10   5.9280509559E10   65.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1298.1407    
PE dự kiến   3.2354    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A