Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.8E12   4.935854957197333E12   97.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.3E10   4.5794193328E10   41.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1296.8765    
P/E dự kiến   3.547    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A