Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.9E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.5E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1226.0218    
P/E dự kiến   4.6573    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0876%