Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.9E12   3.444581075504E12   22.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06E11   8.6379985568E10   20.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.5E10   6.9937009068E10   20.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1226.0218    
P/E dự kiến   7.8302    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0521%