Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.9E12   3.5590581350506665E12   68.44
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06E11   1.15034429888E11   81.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.5E10   9.0413290036E10   79.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1226.0218    
P/E dự kiến   5.2201    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A