Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3,800,000,000,000   5,373,931,924,744   70.71
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   83,000,000,000   14,205,477,650   8.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,296.88    
P/E dự kiến   4.43    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.17%