Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.0E12   2.263590410776E12   18.86
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.125E11   5.3759228188E10   11.95
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.0E10   4.2989367352E10   11.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1298.1407    
P/E dự kiến   4.5064    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A