Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.8E12   4.485691144128E12   118.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.3E10   1.9917582305E10   24.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1197.1742    
P/E dự kiến   4.5942    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A