Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.9E12   3.645353854096E12   46.74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06E11   1.1437383075E11   53.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.5E10   9.1056410774E10   53.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1226.0218    
P/E dự kiến   9.176    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0444%