Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.7605697364E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.14E10   1.62259062E9   3.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.14E10   1.62259062E9   3.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   570.0    
P/E dự kiến   4.614    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A