Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1356718655066666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   1.0841382848E10   40.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E10   1.0841382848E10   40.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1000.0    
P/E dự kiến   4.74    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A