Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8809096634133334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.14E10   2.4215915733333335E9   15.93
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.14E10   2.4215915733333335E9   15.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   570.0    
PE dự kiến   3.0526    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A