Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.16233517166E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   1.0379544048E10   25.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E10   1.0379544048E10   25.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1009.0049    
P/E dự kiến   3.8256    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A