Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   20,000,000,000   38,013,921,133.33   142.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   20,000,000,000   38,013,921,133.33   142.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,009    
P/E dự kiến   4.96    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A