Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.44E11   1.3963459593333334E11   72.73
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.15E11   1.11188692748E11   72.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1300.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1916.6667    
P/E dự kiến   5.113    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A