Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   144,000,000,000   139,634,595,933.33   72.73
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   115,000,000,000   111,188,692,748   72.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,300   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,916.67    
P/E dự kiến   6.16    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.11%