Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.44837597048E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E10   2.571742306E9   3.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.05E11   1.581191605E9   1.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1750.0001    
P/E dự kiến   3.3714    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A