Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   70,000,000   -65,455,688,020   -23,377.03
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   60,000,000   -65,455,688,020   -27,273.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1    
PE dự kiến   5,260    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A