Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.48344523042E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E10   8.4400734252E10   52.75
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.05E11   6.739674312E10   32.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1750.0    
P/E dự kiến   5.7143    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A