Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.7642504009866666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   -1.0950409228533333E11   -4106.4
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -1.1065948399733333E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1750.0001    
PE dự kiến   3.1829    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A