Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.374503161884E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E10   1.01014018808E11   31.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.05E11   8.069539954E10   19.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1750.0    
P/E dự kiến   5.6057    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A