Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.8867967578E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.07E10   9.205955733E9   29.99
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.07E10   9.205955733E9   29.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   371.1216    
PE dự kiến   21.7988    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A