Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1192212125E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.313E10   -1.0347960702E10   -44.74
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.804E10   -1.0347960702E10   -57.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   218.0793    
P/E dự kiến   9.1847    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A