Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.7686E11   1.6918653901E10   6.11
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.618E10   -1.097653596E9   -3.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.822E10   -1.097653596E9   -3.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   300.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   341.1417    
P/E dự kiến   5.2764    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A