Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.90165156146E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.537E10   1.1621511103E10   75.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.537E10   1.1621511103E10   75.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   185.8026    
P/E dự kiến   12.3787    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A