Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   276,860,000,000   16,918,653,901   6.11
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   36,180,000,000   -1,097,653,596   -3.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   28,220,000,000   -1,097,653,596   -3.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   300   N/A   N/A
EPS dự kiến   341.14    
P/E dự kiến   5.86    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A