Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PXI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.9E10   1.0123449781333334E10   26.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.3E10   8.091542276E9   26.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   766.6667    
P/E dự kiến   5.4783    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1667%