Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PXI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   29,000,000,000   10,123,449,781.33   26.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   23,000,000,000   8,091,542,276   26.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700   N/A   N/A
EPS dự kiến   766.67    
P/E dự kiến   5.54    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.16%