Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PXI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.39272740826E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.7E9   -3.9809864176E10   -258.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E9   -3.9809864176E10   -331.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   200.0    
P/E dự kiến   13.3    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A