Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PXI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.66478223607E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.806639746E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.806639746E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   200.0    
PE dự kiến   13.2    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A