Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PXA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,200,000,000   -39,864,454,592   -1,661.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,200,000,000   -39,864,454,592   -1,661.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   80    
P/E dự kiến   18.75    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A