Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (PWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PWS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.07E11   9.659115226933333E10   67.7
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.3211239888E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.32E10   1.8574908213333332E10   105.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   341.9689    
PE dự kiến   16.9606    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A