Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (PWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PWS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.0533821764E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.65E10   2.2182272018E10   67.22
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.775469207E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   466.1017    
PE dự kiến   17.8073    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A