Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PVY: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVY năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.310068429066667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.7086E10   -7.046302376E10   -92.57
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.7086E10   -7.046302376E10   -92.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   959.5933    
PE dự kiến   2.0842    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A