Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.44371249068E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.7E10   3.5783049792E10   26.7
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   1.31510755E9   1.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   100.0    
P/E dự kiến   28.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A