Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.8E12   3.362066126062E12   88.48
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -3.07854503205E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -1.9093283308E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   100.0007    
PE dự kiến   13.9999    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A