Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25E11   3.8054834318E11   228.33
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.5E10   3.585344455826667E11   358.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   187.5    
P/E dự kiến   12.2667    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A