Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   125,000,000,000   332,355,535,520   132.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   75,000,000,000   296,382,141,570   197.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   187.5    
P/E dự kiến   14.93    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A