Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.33600409752E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.7E10   -2.8702095261333332E10   -32.13
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   -4.3066319685333336E10   -80.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   100.0    
P/E dự kiến   25.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A