Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   424,250,659,415   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,000,000,000   10,895,451,403   136.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2,862,359,822   4,888,766,370   170.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   95.41    
P/E dự kiến   13.63    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A