Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.5681513136E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   -4.6384739378666664E10   -434.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -4.5907335212E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   95.412    
P/E dự kiến   13.6251    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A