Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.534205165915E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.4E11   9.69733924352E11   220.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.57E11   6.41946199376E11   179.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1268.4757    
PE dự kiến   13.8749    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A