Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.128693580033E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E11   6.45729601248E11   161.43
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.28E11   4.22387217244E11   128.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1165.4342    
P/E dự kiến   17.161    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A