Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   500,000,000,000   890,029,041,612   44.5
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   400,000,000,000   586,095,681,716   36.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,421.26    
PE dự kiến   12.42    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A