Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   350,000,000,000   611,611,451,674   87.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   280,000,000,000   383,117,524,266   68.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   994.87    
P/E dự kiến   13.87    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A