Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.929674164966667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E11   5.08292854604E11   95.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.28E11   3.47283038744E11   79.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1165.4342    
P/E dự kiến   15.5736    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A