Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E11   6.02912928071E11   172.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.8E11   4.13084884641E11   147.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   994.8829    
P/E dự kiến   12.7151    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A