Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5258092939028E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E11   6.84024178556E11   48.86
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.6E11   6.44585127096E11   57.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1253.6366    
P/E dự kiến   15.1559    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A