Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5374870767646E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E11   1.56156006569E12   111.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.6E11   1.130850527046E12   100.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1253.6366    
P/E dự kiến   13.3212    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A