Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4666713935333E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E11   9.58553362058E11   136.94
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.6E11   1.044491705672E12   186.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1171.6307    
PE dự kiến   17.3263    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A