Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5329506467568E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E11   1.096799035518E12   78.34
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.6E11   9.77337533188E11   87.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1253.6366    
PE dự kiến   16.831    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A