Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,200,000,000,000   1,705,460,139,808   71.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   960,000,000,000   1,382,996,522,542   72.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,149.09    
P/E dự kiến   9.59    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%