Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E12   1.3346893859306667E12   83.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.6E11   1.0880676790413334E12   85.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2149.0913    
P/E dự kiến   8.0034    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A