Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4497065377653334E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E11   1.2083229052066667E12   129.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.6E11   9.01424137804E11   120.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1253.6366    
P/E dự kiến   22.4946    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A