Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.9412644962666664E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   -1.41E9   -4.776155986666667E8   25.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -4.776155986666667E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   14.449    
P/E dự kiến   166.1015    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A