Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.482437539941E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E11   2.005993805E11   200.6
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E10   1.52677094347E11   190.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   848.581    
PE dự kiến   7.1885    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A