Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.161943521744E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   3.5477070447E10   110.87
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2E10   3.4539886738E10   107.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   828.1874    
PE dự kiến   12.0746    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A