Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.075774992252E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   3.7955340808E10   59.31
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2E10   3.7576335646E10   58.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   828.1874    
P/E dự kiến   13.1613    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A