Công ty Cổ phần PVI (PVI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.504304463252E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.78E11   5.38979303608E11   23.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.05176761588E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1325.6503    
P/E dự kiến   18.9341    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A