Công ty Cổ phần PVI (PVI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.506691095776E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.78E11   6.45972909004E11   55.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.9296042961E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1325.6503    
P/E dự kiến   18.9341    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A