Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E8   -1.752044216E9   -375.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.5E8   -1.752044216E9   -375.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   16.6667    
PE dự kiến   90.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A