Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (PVG: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.53E10   1.5599911137E10   101.96
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.224E10   1.4304157888E10   116.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   441.5608    
P/E dự kiến   16.9852    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A