Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc (PVG: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.3808542643626665E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.09E10   6.530084213333333E9   44.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.8E9   6.530084213333333E9   55.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   317.462    
P/E dự kiến   25.5149    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A