Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc (PVG: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.05E10   1.1338725964E10   27.0
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.4E9   9.070980772E9   27.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   303.0319    
P/E dự kiến   29.0398    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A