Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc (PVG: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   10,500,000,000   15,022,353,027   143.07
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8,400,000,000   12,055,895,882   143.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   303.03    
PE dự kiến   26.4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A