Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (PVG: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   15,300,000,000   12,629,683,980   61.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   12,240,000,000   11,629,020,472   71.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   441.56    
P/E dự kiến   16.76    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A