Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.825639506424E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.15E10   4.0737535672E10   49.08
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.26E10   2.3408899116E10   35.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1304.0    
P/E dự kiến   6.4417    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A