Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.07E10   4.1644312038E10   102.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.256E10   2.9542147249E10   90.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1302.4    
P/E dự kiến   5.5283    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A