Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.05E10   2.4078492033333332E10   59.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.44E10   1.6925260378666666E10   52.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   976.0    
PE dự kiến   4.0984    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A