Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5452525771226667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.15E10   3.3069349821333332E10   59.76
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.26E10   2.0085342278666668E10   46.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1304.0    
P/E dự kiến   5.7515    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A