Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   40,700,000,000   18,031,428,810   22.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   32,560,000,000   11,530,823,504   17.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,302.4    
P/E dự kiến   5.22    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A