Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.452122601068E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -6.53094814086E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -6.14965183074E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1305.994    
PE dự kiến   11.2941    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A