Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6,704,312,841,754   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   334,124,246,302   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   500,000,000,000   151,928,389,272   15.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,436.57    
P/E dự kiến   17.96    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A