Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.467014915281E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.27672775916E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.90843103537E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1305.994    
PE dự kiến   11.2941    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A