Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.260225248824E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   -6.69283315E10   -66.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.78E10   -6.794284176E10   -95.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   356.0    
P/E dự kiến   24.4382    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A