Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   103,400,000,000   4,355,558,868   2.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   82,700,000,000   -37,259,058,928   -22.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,400   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,654    
P/E dự kiến   5.74    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.15%