Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.416491933841E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   1.5158877081E10   94.74
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E10   5.43609396E9   45.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   240.0    
PE dự kiến   27.9167    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A