Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.034E11   -2.6538076097333332E10   -19.25
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.27E10   -6.191009274E10   -56.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1654.0    
P/E dự kiến   5.3809    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1573%