Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,170,000,000   22,010,001,628   173.58
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   170,000,000   11,639,686,740   1,711.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3.4    
PE dự kiến   2,264.71    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A