Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.242800036996E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   -1.3996658989333334E10   -65.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E10   -2.2562515057333332E10   -141.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   240.0    
PE dự kiến   27.0833    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A