Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.329955939604E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   2.1091221707E10   84.36
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.78E10   5.383538485E9   30.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   356.0    
P/E dự kiến   27.5281    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A