Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7298935806E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E10   6.8224439134E10   97.46
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.8E10   5.45170682E10   97.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1296.2964    
P/E dự kiến   12.6514    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A