Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.8E9   -5.3817303851E10   -927.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.7E9   -5.3910930592E10   -1147.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   217.5926    
P/E dự kiến   63.4213    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A