Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7251948948E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E10   9.0729383728E10   64.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.8E10   7.2583506984E10   64.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1296.2964    
P/E dự kiến   12.4971    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A