Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.5031283249066666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E10   5.1292787554666664E10   109.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.8E10   4.0173889224E10   107.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1296.2964    
PE dự kiến   14.04    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A