Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5,800,000,000   -70,875,547,160   -916.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4,700,000,000   -71,000,382,814.67   -1,132.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   217.59    
P/E dự kiến   57.91    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A