Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.96189204E8   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E9   -2.815089248E9   -70.38
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0E9   -2.815089248E9   -70.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   45.775    
PE dự kiến   10.923    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A