Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,500,000,000   -9,218,299,364   -102.43
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4,500,000,000   -9,218,299,364   -102.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   205.99    
P/E dự kiến   2.91    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A