Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E9   5.4496383413E10   1211.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5E9   5.4496383413E10   1211.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   205.9874    
P/E dự kiến   2.9905    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A