Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PV2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.171641342E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.137E9   2.746468844E9   21.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.746468844E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   12.6937    
P/E dự kiến   173.3149    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A