Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.098E12   1.200763434112E12   27.34
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.365E9   3.611916504E9   14.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1632.6972    
PE dự kiến   6.1248    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A