Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.2537684875E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.157E9   5.713539162E9   46.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.597112788E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   364.1164    
P/E dự kiến   16.2036    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A