Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In bưu điện (PTP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.1E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.5E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.8E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1019.2814    
P/E dự kiến   10.5957    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A