Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.931977847E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -7.2962324278E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -7.2206562844E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   940.6759    
P/E dự kiến   3.5081    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A