Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.5188692356E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -4.3490260984E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -4.2691087012E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   940.6759    
P/E dự kiến   3.5081    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A