Công ty Cổ phần Luyện Kim Phú Thịnh (PTK: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.2E9   1.276877536E9   9.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   148.1481    
P/E dự kiến   11.475    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A