Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.8E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.04E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1900.0    
P/E dự kiến   4.7368    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A